Wettelijke vermeldingen

 

1. Aanvaarding

Deze website is ontwikkeld en wordt geleverd door
Ipsen Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33B
2132 LS HOODDORP

 

2. Uitgever

Ipsen Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33B
2132 LS HOODDORP
Tel.: 023 554 1600
KVK 33221355

 

3. Gebruik van informatie

Deze website is ontwikkeld om u algemene informatie te verschaffen over Ipsen Farmaceutica B.V.

De informatie op deze website wordt, voor elk publiek louter verschaft voor informatieve doeleinden en is op geen enkele manier bedoeld voor:

  • het geven van medisch advies;
  • het stellen van een diagnose;
  • het vervangen van een consult, advies of aanbevelingen van een professionele zorgverlener;
  • aanbeveling of promotie van een van de producten of diensten van Ipsen;

Het is van wezenlijk belang dat u het advies volgt of uw dokter of andere medische zorgprofessionals raadpleegt alvorens een van de producten te gebruiken die op deze website worden genoemd.

Het is verboden enige informatie op deze Website te verspreiden, wijzigen, over te dragen, hergebruiken, reposten of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alles wat u leest of ziet op deze Website is door auteursrecht beschermd, tenzij anders vermeld. Deze informatie mag op geen enkele andere manier gebruikt worden als in de Voorwaarden is bepaald.

Tenzij anderszins wordt toegestaan in deze alinea, verklaart noch garandeert Ipsen dat uw gebruik van de materialen die op de Website worden getoond geen inbreuk maken op enig recht van derde partijen die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn met Ipsen. Met uitzondering van bovenstaande beperkte toestemming, wordt aan u geen toestemming voor of recht op enige informatie of auteursrecht toegekend of verleend.

Deze Website kan bevatten of refereren naar eigendomsrechtelijke informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen. Er wordt u geen toestemming of recht toegekend of verleend voor of op enige van dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen.

 

4. Afstand van garanties

Hoewel Ipsen alle redelijke inspanningen levert om te zorgen dat de informatie op de Website accuraat en actueel is, kan deze informatie onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor om zonder enige aankondigingen te allen tijde wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de informatie. Ipsen geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van enige informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige vergissing of weglating in de inhoud van de Website.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSCHAFT “AS IS”. IPSEN GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DIENTENGEVOLGE MOET DE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN BEOORDEELD VOOR GEBRUIK. HET IS TOEGESTAAN DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN NAAR EIGEN DISCRETIE EN OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ WET, WIJST IPSEN, ENIG ANDER BEDRIJF VAN DE IPSEN GROEP EN ENIGE ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE WEBSITE, ELKE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, BIJKOMENDE, INDIRECTE SCHADEVERGOEDING OF MET BOETEKARAKTER DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, OF VOOR ELKE VERGISSING in OF WEGLATING UIT DE INHOUD VAN DE WEBSITE.  

Ipsen aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of virussen die uw apparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten vanwege uw toegang tot of gebruik van de informatie.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

a) Verzamelen van anonieme gegevens

Zonder uw medeweten worden geen persoonsgegevens verzameld betreffende uw identiteit. Tijdens uw bezoek aan de Ipsen-website kunnen bepaalde gebruikersgegevens echter automatisch worden verzameld:

  • Het IP-adres van de gebruiker (dit adres geeft toegang tot het Internet en wordt aan de computer van de gebruiker toegewezen door de provider van de internetdiensten en de informatie, die wijzigt naargelang de sessie van de gebruiker, is niet persoonlijk identificeerbaar);
  • Het adres van de website vanaf welke de gebruiker rechtstreeks is verbonden met de website van Ipsen;
  • De datum en het tijdstip van het bezoek van de gebruiker aan de website van Ipsen en de pagina’s die zijn bezocht;
  • Het besturingssysteem van de computer van de gebruiker en zijn browser;
  • De “cookies” (waarmee bepaald kan worden hoe de gebruiker toegang krijgt tot de website, het tijdstip waarop hij dat doet en het aantal bezoeken).

Daarom verzamelt Ipsen anonieme persoonsgegevens op deze website (of anonieme informatie), zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze gegevens zijn anoniem aangezien hierdoor in geen geval persoonlijke identificatie van de gebruiker van de website mogelijk is.
We gebruiken deze anonieme informatie om onszelf in staat te stellen de inhoud van onze sites te verbeteren en globale statistieken te verkrijgen over uw bezoeken. Deze statistieken kunnen door derden worden gemaakt, waarbij deze gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.

b) Gebruik van cookies

Deze anonieme informatie wordt voornamelijk verzameld met behulp van “Cookies” die het eerste deel van de domeinnaam van de gebruiker verzamelen (dat is de aanduiding na de “@”) en de dag en het tijdstip van het bezoek. “Cookies” worden zonder enig gevaar voor beschadiging opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

U kunt de registratie van cookies voorkomen met een instelling in uw navigator om u te waarschuwen voordat u cookies accepteert, of om cookies altijd te weigeren.

Sociale plug-ins of share buttons op sociale netwerken kunnen, afhankelijk van uw toestemming, op onze site aanwezig zijn zodat u de inhoud van onze website kunt delen op sociale netwerken, anderen kunt laten weten wat u op deze site heeft gezien of uw mening kunt geven over de inhoud van de website. 

De loutere aanwezigheid van sociale plug-ins op een site – of u al dan geen gebruiker bent van sociale netwerken – kan ertoe leiden dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen die uw browser-activiteiten traceren en uw interesses vaststellen. 

Wij hebben geen controle over het proces van sociale netwerken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze site.

Het genereren en gebruiken van cookies door derden valt onder het privacybeleid van de netwerken zelf. Alvorens deze sociale plug-ins of netwerken te gebruiken, raden wij u aan het privacybeleid van de derde partij door te lezen om te weten hoe zij die cookies zullen gebruiken, waaronder reclamedoeleinden, en welke browser-informatie door specifieke plug-ins verzameld kan worden. Dit privacybeleid moet u in staat stellen beslissingen te nemen met betrekking tot sociale netwerken, waaronder privacy-instellingen voor elk account dat u op deze netwerken heeft.

Indien gewenst kunt u weigeren cookies op uw computer op te laten slaan door de privacy-instelling in uw webbrowser aan te passen (zie hieronder). U kunt deze optie te allen tijde wijzigen. 

Daarnaast kunnen, om uw voorkeuren te analyseren met uw toestemming door een derde partij web beacons worden ingezet in sommige van onze artikelen of boodschappen, om vast te stellen welke pagina’s zijn bekeken, het aantal weergaven en bezoekers bij te houden, het verkeer op de site te analyseren en voor de meest populaire content statistieken te genereren.

Tot slot zijn audio- en video-opnames, podcasts en webcasts beschikbaar via diensten door derden. Tijdens uw mogelijke bezoeken en met uw toestemming, kunnen deze derde partijen cookies op uw harde schijf plaatsen om ons te helpen bepalen welke content het populairst is.

Aanvullende informatie over cookies kunnen worden verkregen op http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

c) Verzameling van persoonsgegevens

Ipsen zal geen persoonlijke gegevens bekendmaken aan enige derde partij, informatie die u aan ons per e-mail zou kunnen doorgeven. Deze informatie zal louter worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk te kunnen antwoorden.

Als u een e-mail naar onze website stuurt, kan u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens op te geven. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en hooguit vijf jaar bewaard, uitsluitend om met u te kunnen communiceren. Zonder uw voorafgaande toestemming worden geen gegevens aan derde partijen verstrekt en u kunt via een brief aan de Uitgever van deze site verzoeken om wijziging of vernietigen van dergelijke gegevens of via e-mail naar contact.web@ipsen.com

d) Veiligheid

Om door bekendgemaakte persoonlijke informatie te beschermen, gebruikt Ipsen beveiligingstechnieken. Het Internet is echter een open netwerk zodat Ipsen niet kan garanderen dat derde partijen dergelijke persoonlijke informatie niet zullen onderscheppen of doorgeven. Ipsen kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

Ipsen garandeert niet dat de de aan zijn site gelinkte websites dezelfde maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen als die welke in deze Algemene Voorwaarden uiteengezet zijn. U dient zich er daarom van te vergewissen dat een zodanige bescherming bestaat als u persoonsgegevens op deze websites verspreid.

e) Specifieke bepalingen met betrekking tot de site “careers.ipsen.com”

Niettegenstaande het bovenstaande worden, gerechtvaardigd door het onderwerp van de site “careers.ipsen.com” waar u naartoe gaat door op de link te klikken, uw naam en persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen om uw kandidatuur te kunnen ontvangen en archiveren. De kenmerken van het verzamelen, de veiligheid, de opslag en de herinnering aan uw gebruikersrechten staan in de algemene gebruiksvoorwaarden van voornoemde site die beschikbaar zijn op de pagina waar deze persoonsgegevens worden verzameld.

 

6. Gevolgen

Als Ipsen verneemt dat u de hierin vermelde Voorwaarden heeft geschonden, kunnen wij onmiddellijk te allen tijde en zonder aankondiging corrigerende maatregelen treffen, inclusief het beletten van het gebruik van de Website door de gebruiker. Als Ipsen wordt getroffen of benadeeld door uw schending, kan het bedrijf naar eigen goeddunken trachten de schade op u te verhalen.

 

7. Herziening

Ipsen kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze post bij te werken en de gebruiker met voldoende middelen op de hoogte te stellen (zoals een e-mail of een pop-upvenster op de Website, waardoor u wordt verzocht toestemming te geven voor de gewijzigde versie). De herziene Voorwaarden treden binnen 30 kalenderdagen na een update in werking. Indien u het oneens bent met de nieuwe Voorwaarden, moet u dit aangeven via de methode die door de desbetreffende e-mail of pop-up is aangegeven en de Website vervolgens niet meer bezoeken en gebruiken. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele Voorwaarden te zien waaraan u bent gebonden.

Ipsen behoudt zich het recht voor om de publicatie van deze Website te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of wie dan ook. U zult van tevoren op de hoogte worden gesteld van een dergelijke beëindiging.

 

8. Credits

Illustrations: Ipsen Group
Videos: Ipsen Group
Photographs: [NAME OF AUTHOR/COMPANY]
Ipsen Group
Xavier Boymond
Thomas Chéné
Philippe Dubreuil
Keith Freeburn
Matthew Healey
Thomas Laisné
David Meignan
Gérard Uféras
Corbis
Fotolia: #97067414 © f11photo, #94884393 © hadkhanong, #100016113 © contrastwerkstatt, #82130014 © Blend Images, #76542679 © sylv1rob1, #63036310 © Michael Nivelet
Stocksy: #445918 © Jovana Milanko, #286853 © Miquel Llonch, #97812 © Stephen Morris, #711595 © Alexey Kuzma, #859404 © Maa Hoo, #704178 © Sean Locke, #308405 © Sean Locke, #67386 © Lumina, #833370 © Rob &J ulia Campbell
Getty Images: #609179903 ©Hero Images, Image n°:Image n°Hero Images Créatif – n°: 60917990

 

9. Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze Website wordt geheel beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele informatie uit deze Website mag worden gereproduceerd, weergegeven of anderszins op welke manier dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen.

 

10. Scheidbaarheid

Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van enige bepaling uit deze Voorwaarden tast de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen niet aan, welke onverminderd van kracht zullen blijven, behalve indien de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid verband houdt met een wezenlijke bepaling uit deze Voorwaarden.

 

11. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Website zijn onderworpen aan de wetten van Nederland, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

 

12. Oplossing van geschillen

Geschillen die niet door partijen in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Holland.

Geüpdatet op 15/01/2018